مديريت هزينه پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مديريت هزينه پروژه


مديريت هزينه پروژه، شامل فرآيندهاي موردنياز براي حصول اطمينان از اتمام پروژه در چهارچوب بودجه مصوب مي باشد. فرآيند مديريت هزينه پروژه شامل مراحل زير مي باشد.

1) برنامه ريزي منابع

2) تخمين هزينه

3) بودجه بندي هزينه

4) كنترل هزينه