مديريت منابع انساني پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مديريت منابع انساني پروژه


worker

مديريت منابع انساني پروژه شامل فرآيندهاي لازم به منظور استفاده بهينه از نيروي انساني در پروژه،اعم از سرمايه گذاران،عوامل پشتيباني،مشتريان،شركت كنندگان در پروژه و .. مي باشد. فرآيند مديريت منابع انساني پروژه شامل مراحل زير مي باشد.

1) برنامه ريزي سازماني (سلسله مراتب مسئوليتها)

2) جذب نيرو

3) تشكيل گروههاي كاري