مديريت كيفيت پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمديريت كيفيت پروژه


مديريت كيفيت پروژه، شامل فرآيندهائي است كه هدف آن،تضمين قابليت پروژه در برآورده كردن نيازهائي است كه به خاطر آن به اجرا درآمده است. مديريت كيفيت شامل كليه فعاليتهاي مديريتي،كه طي آن سياستها، اهداف و مسئوليتهاي مرتبط با كنترل كيفيت تعيين مي گردند و نيز اجراي آنها توسط برنامه ريزي كيفيت،كنترل كيفيت،تضمين كيفيت و بهبود كيفيت در سيستم كنترل كيفي، تحت عنوان مديريت كيفيت پروژه شناخته مي شود مي باشد. فرآيند مديريت كيفيت پروژه شامل مراحل زير مي باشد.

1) برنامه ريزي كيفيت (استانداردها)

2) تضمين كيفيت (ارزيابي اجرا)

3) كنترل كيفيت (نظارت بر اجرا)