مديريت تداركات پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمديريت تداركات پروژه


مديريت تداركات پروژه عبارتست از انجام مراحل لازم براي تهيه كالا و خدمات از خارج از سازمان مجري. فرآيند مديريت تداركات پروژه شامل مراحل زير مي باشد.

1) برنامه ريزي تداركات (اقلام و زمانبندي)

2) برنامه ريزي تقاضا

3) درخواست (قيمت/پيشنهاد)

4) انتخاب فروشندگان

5) اداره امور قرارداد

6) اختتام قرارداد (تصفيه)