مديريت ارتباطات پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمديريت ارتباطات پروژه


منظور از مديريت ارتباطات پروژه،كليه فرآيندهائي است كه به منظور حصول اطمينان از توليد، جمع آوري، انتشار، ذخيره سازي و نهايتاً طبقه بندي به موقع و مناسب اطلاعات پروژه انجام ميشود. مديريت ارتباطات، روابط حياتي ميان افراد، ايده ها و اطلاعاتي كه لازمه كسب موفقيت است را فراهم مي آورد.

فرآيند مديريت ارتباطات پروژه شامل مراحل زير مي باشد.

1) برنامه ريزي ارتباطات (تعيين نيازها)

2) توزيع اطلاعات

3) گزارش كارائي

4) اختتام رسمي فاز/پروژه