مديريت ريسك پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

مديريت ريسك پروژه


مديريت ريسك پروژه عبارتست از فرآيندهاي مرتبط با شناسائي،تحليل و شيوه واكنش در برابر ريسك و همچنين شامل بيشينه سازي نتايج وقايع مثبت و كمينه سازي عواقب منفي وقايع نيز مي شود. فرآيند مديريت ريسك پروژه شامل مراحل زير مي باشد.

1) شناسائي ريسك

2) كمّي(مقداري)كردن ريسك

3) اتخاذ واكنش در برابر ريسك

4) كنترل واكنش دربرابر ريسك