مديريت يكپارچگي پروژه مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمديريت يكپارچگي پروژهمديريت يكپارچگي پروژه ،شامل فرآيندهاي مورد نياز براي حصول اطمينان از وجود هماهنگي ميان عناصر مختلف پروژه مي باشد و شامل ايجاد تعادل ميان اهداف پروژه ، در جهت برآورده ساختن انتظارات دست اندر كاران پروژه است. فرآيند مديريت يكپارچگي پروژه شامل مراحل زير مي باشد.

1) ايجاد برنامه پروژه

2) اجراي برنامه پروژه

3) كنترل فراگير تغييرات در برنامه