بهينه سازي تخصيص منابع به ايستگاههاي كاري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


بهينه سازي تخصيص منابع به ايستگاههاي كاري


welderدراين بحث تخصيص منابع به ايستگاههاي كاري در خط توليد و حالت تك محصولي با زمان ثابت ساخت براي عمليات, مورد بررسي قرارمي گيرد، و تعداد منابع هر يك از ايستگاههاي كاري را مشخص مي گردد.