تعيين توالي عمليات در زمانبندي فعاليت هاي ساخت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلتعيين توالي عمليات در زمانبدي فعاليت هاي ساخت


تعيين توالي عمليات در زمانبندي فعاليتهاي ساخت, عمدتا” پس از تعيين فرآيند ساخت و مشخص شدن ماشين آلات مورد نياز صورت مي گيرد. معياري كه در مسئله تعيين توالي عمليات مبناي برنامه ريزي كارها قرار مي گيرد, مدت زمان لازم براي انجام كليه كارها است.
production
تعيين توالي عمليات با فرض ثابت بودن فرآيند ساخت, برنامه ريزي را در جهت تخصيص منابع توليدي به كارها محدود ساخته و باعث مي شود كه بهره گيري از اين منابع بطور شايسته صورت گيرد.