تعيين بهترين تركيب توليد با توجه به محدوديت ها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلتعيين بهترين تركيب توليد با توجه به محدوديت هاي توليد


با توجه به تنوع محصولات توليدي, تركيب بهينه توليد از جمله مسائل عمده در پيشبرد اهداف شركت هاي توليدي است. منظور از انجام اين پروژه, تعيين بهترين تركيب توليد با توجه به محدوديتهاي توليد است.

در طي انجام اين مطالعه واحدهاي توليدي و مونتاژ و بسته بندي بطور كامل و دقيق ظرفيت سنجي مي شوند. در نهايت با استفاده از برنامه ريزي رياضي، تابع هدف و محدوديتها, مدلسازي شده و مدل مورد نظر با استفاده از نرم افزار LINDO حل و نتايج آن شامل ” بهترين تركيب توليد محصولات به تفكيك هريك و نوع بسته بندي ” براي بدست آوردن حداكثر سود, بدست مي آيد.