بهينه سازي سيستم توليدي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
بهينه سازي سيستم توليدي، چند ماشيني چند محصولي با موجودي چند مرحله اي

يكي از معمولترين سيستم هايي كه مي توان آن را در اكثر سيستم هاي توليدي مشاهده نمود, سيستم توليدي, چند ماشيني چند محصولي با موجودي چند مرحله اي است. اين امر به اين دليل است كه توليد اكثر محصولات نياز دارد تا در طي چند مرحله و تحت عمليات متفاوت صورت گيرد.

در اين روش, به بررسي سيستم توليدي – موجودي چند مرحله اي چند ماشيني چند محصولي پرداخته مي شود, كه در آن در هر مرحله چند ماشين با عمليات مشابه و ظرفيتهاي متفاوت وجود دارد. زمان عمليات , زمان راه اندازي و هزينه هاي نگهداري موجودي در حال ساخت, پارامترهاي تصميم در نظر گرفته شده است. هدف اصلي, يافتن دسته توليدهاي بهينه هر محصول در هر مرحله بر روي هر ماشين است. در اين بحث بهينه سازي سيستم توليد – موجودي با استفاده از روش برنامه ريزي پويا انجام مي گيرد و بدين منظور ابتدا الگوريتمي ارائه ميگردد و براي حل آن از برنامه هاي كامپيوتري استفاده مي‌شود.