متعادل سازي خطوط مونتاژ و بالانس خط مونتاژ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
متعادل سازي خطوط مونتاژ و بالانس خط مونتاژ

عدم دستيابي به يك سيستم توليدي متعادل به معناي عدم استفاده كامل از ظرفيت هاي سيستم است و به خاطر هزينه هاي بسيار زياد سيستم هاي توليدي, متعادل سازي اين سيستم ها يكي از مهمترين مشغله هاي محققين و مهندسين صنايع در مراكز تحقيقاتي و واحدهاي صنعتي است. در اين راستا, انواع مختلف مسائل متعادل سازي خطوط مونتاژ ( ALBP ) مورد بررسي قرار مي گيرد و مدلهاي احتمالي و غير احتمالي ( ALBP ) معرفي شده و مدلهاي غير احتمالي بررسي مي شوند. همچنين برخي از الگوريتم هاي دقيق و الگوريتم هاي هيوريستيك كه براي حل اين مسائل توسعه داده شده, معرفي مي شوند.

بالانس خطوط مونتاژ امروزه گامي اساسي در برنامه ريزي سيستم هاي توليدي بشمار مي آيد. اين مسئله به ويژه در سيستمهاي خط توليد FLOWSHOP از اهميت خاصي برخوردار است به نحوي كه دستيابي به وضعيت متعادل در اين سيستمها به مفهوم بهره گيري كامل از ظرفيت سيستم و عدم تعادل آن به معناي افزايش هزينه و عدم كارايي در سيستم مي باشند.

با بكارگيري نتايج حاصل از شبيه سازي و بالانس نمودن خط مونتاژ ظرفيت وراندمان خط توليد افزوده خواهد شد .