شبكه پتري و كاربرد آنها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


شبكه پتري و كاربرد آنها

در سالهاي اخير تكنيكي به نام شبكه پتري در رابطه با كنترل و عملكرد سه نوع از سيستمهاي با وقايع گسسته يعني سيتسمهاي اتوماتيك توليدي, سيستمهاي كامپيوتري و سيستمهاي ارتباطي توسعه يافته است. امروزه كاربرد اين تكنيك خصوصا” در سيستمهاي توليدي به حدي رسيده كه تقريبا به عنوان مهمترين و كاراترين روش مدلسازي سيستمهاي صنعتي است.

در كاربرد شبكه هاي پتري ابتدا در بخش اول اصول كلي سيستمهاي با وقايع گسسته, ودر بخش دوم معرفي شبكه هاي پتري و دليل استفاده از شبكه هاي پتري در رابطه با سيستمهاي با وقايع گسسته و سپس ساختار رياضي اين شبكه ها موردبحث قرارمي گيرد. در قسمت سوم به معرفي وتحليل انواع شبكه پتري و موضوعات وابسته به آن پرداخته مي گردد.