سيستم برنامه ريزي تامين مواد MRP مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلسيستم برنامه ريزي تامين مواد MRP

برنامه ريزي, سفارش دهي, و تامين مواد يكي از مسايل مبتلا به, در سيستم هاي ساخت است يكي از رويكردهايي كه در محيط هاي ساخت به ويژه در توليدات كارگاهي و گسسته كاربرد دارد, رويكرد برنامه ريزي تامين مواد يا MRP است. در اين بحث در مرحله اول ابتدا هدف و ماموريت سيستم MRP در سازمان توليد را بررسي و در مرحله دوم, ورودي و خروجي هاي يك سيستم MRP معرفي مي شود. درمرحله سوم به تبيين جايگاه سيستم MRP و برنامه تامين مواد در ميان ساير سيستم ها و برنامه هاي سازمان پرداخته و در مرحله چهارم مزاياي سيستم MRP مميزي مي گردد.