سيستم برنامه ريزي منابع ساخت MRPII مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سيستم برنامه ريزي منابع ساخت MRPII

با پيشرفت سريع علم و تكنولوژي و ورود كامپيوتر به عرصة توليد, ضرورت دسترسي به سيستمهاي برنامه ريزي دقيقتر و نيز لزوم برخورداري از سيستم اطلاعاتي جامع براي جمع آوري و توزيع اطلاعات به جهت كنترل بهتر, به طور روزافزون حس مي شود. در MRP و MRP II با استفاده از تكنولوژي كامپيوتري علاوه بر برنامه ريزي توليد، هماهنگي بين بخشهاي مختلف كارخانه و پشتيباني اطلاعاتي جهت اجراي برنامه هاي توليد نيز پشتيباني مي گردد. در اين بحث ساختار كلي, اصول و اهداف و پيش فرضها ي سيستم M RP II معرفي مي شود, همچنين نحوة اجراي سيستم و نتايج حاصل از بكارگيري آن بيان خواهد شد.