مدل سازي مفهومي MRPII به وسيله UML مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مدل سازي مفهومي MRPII به وسيله UML


يكي از دلايل اساسي شكست بسياري از سيستم هاي MRPII, عدم يكپارچگي مناسب بين بخشهاي توليد, بازاريابي, مالي, بودجه, انبار، خدمات پس از فروش و... در يك شركت يا سازمان است. نتيجه اين مدل سازي نامناسب, توليد نرم افزارهاو بانكهاي اطلاعاتي ناكارآمد شده است. بنابراين هدف، ارائه مدلي است كه داده هاي اساسي و بنياني سيستم رادر خود دارد و ارتباط و يكپارچگي آنها را در كنار هم به نمايش در مي آورد.

براي اين منظور از زبان مدل سازي UML استفاده مي شود . تا بتواند ازحيث مفاهيم, علايم، زمينه هاي توسعه و مقبوليت، بنياني مستحكم و ارزشمند داشته باشد.اين روش اساسا بر تفكرعميق استوار است و با فرض آشنايي خواننده با زبان مدلسازي يكپارچه (UML) در پي ارائه تصويري كامل از داده هاي سيستم MPRII به صورت مجتمع و يكپارچه است.