بهينه كردن تركيب توليد با استفاده از روش AHP مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


بهينه كردن تركيب توليد با استفاده از روش AHP

با استفاده از رويكرد سلسله مراتب تحليلي ( AHP ) و تلفيق آن با برنامه ريزي خطي ( روش سيمپلكس ) مي توان يك راه حل جهت بهينه كردن تركيب توليد ارائه كرد. در يك كارخانه توليدي هر نوع محصول توليدي از جنبه هاي فني و تكنولوژيكي, مالي و بازرگاني مزاياي نسبي خود را دارا است و با توجه به محدوديتهاي توليدي, مالي و بازرگاني يا اولويت مربوط به هر مقطع زماني ( كوتاه يا بلند مدت ) بايد تركيب توليد را به گونه اي انتخاب كرد كه علاوه بر حداكثر كردن سود شركت, به ساير عوامل مرتبط و خواسته هاي مديريت نيز توجه شود, تا بدينگونه بهينه ترين تركيب نسبت به عوامل مورد نظر حاصل گردد.

در اين روش با استفاده از جمع آوري اطلاعات از طريق, مصاحبه با كارشناسان و تهية پرسشنامه, عوامل مؤثر بر انواع تركيب توليد, شناسايي شده وسپس نقش هر يك از عوامل در مورد هر يك از محصولات مورد درخواست بازار توسط رويكرد AHP با يكديگر مقايسه و اولويت آنها نيز مشخص مي شود. در مرحله بعدي با استفاده از روش سيمپلكس و اعمال نتايج حاصل از مرحله قبلي(AHP ) مقادير هريك از محصولات جهت توليد در برهه زماني مورد نظر تعيين مي گردد.