چيدمان تسهيلات در تكنولوژي گروهي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
چيدمان تسهيلات در تكنولوژي گروهي

چيدمان تسهيلات يك مسئله مهم در سيستم هاي ساخت وتوليد مي باشد. براي چيدمان تسهيلات شامل : ماشين آلات، ايستگاههاي كاري، مراكز تعمير و نگهداري و غيره، چهار روش عمده تعريف شده اند كه عبارتند از: خط توليد، چيدمان كارگاهي, چيدمان محل ثابت و تكنولوژي گروهي. هر كدام از اين روشها براي استفاده در يك نوع سيستم توليدي مناسب مي باشند.

تكنولوژي گروهي يكي از روشهاي چيدمان تسهيلات است كه گاهي مؤثر جهت افزايش بهره وري نيروي انساني، مواد، فضا و زمان بشمار مي رود. در اين شيوه، ماشينهاي مشابه در سلول ها گروه بندي شده و براي فرايند توليد قطعات متعلق به خانواده قطعات مشابه تخصيص مي يابند. 

مساله تشكيل سلول مهمترين گام در پياده سازي تكنولوژي گروهي مي باشد، روشهاي مختلفي جهت حل مسئله تشكيل سلول توسط محققين مختلف پيشنهاد شده است.