بهبود تكنولوژي ساخت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
بهبود تكنولوژي ساخت

مديران شركتهاي صنعتي روز به روز به اين نكته بيشتر پي مي برند كه بهبود روشهاي ساخت به آنها كمك مي كند تا به صورت موثرتري به رقابت بپردازند. علاوه بر اين آنها متوجه مي شوند كه براي بهبود ساخت بايد تكنولوژي ساخت را توسعه دهند و از آن استفاده نمايند. در غالب شركتهاي صنعتي در برابر اين سوال دو تن پاسخگو هستند, 1)مدير تحقيق و توسعه و2) مدير ساخت. زيرا از طرفي, واحد تحقيقات و توسعه است كه عمدتا” تكنولوژي ساخت را معرفي مي نمايد و از طرف ديگر واحد ساخت است كه از تكنولوژي ساخت استفاده مي نمايد.