روشهاي ارتقاي بهره وري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
روشهاي ارتقاي بهره وري
 

طبيعي است كه تلاش هر مؤسسه اي افزايش بهره وري وضعيت فعلي باشد. بهره وري درمفهوم عام به معناي نسبت ستاده به داده است. با توجه به اين مطالب, مسلم است كه روشهاي بهبود بهره وري مورد علاقة شديد مديران ارشد قرار مي گيرد.

upgrade

براي اين منظور ممكن است يكي از روشهاي بهبود بهره وري مانند بهبود مستمر مورد استفاده قرار گيرد. در اين روش ابتدا خلاصه اي از تعاريف و مفاهيم اساسي بهره وري معرفي مي شود. پس از آن نقش و وظايف مديريت ارشد و كاركنان مؤسسه در فعاليت هاي بهبود بهره وري در موسسه بيان مي گردد. سپس روش كايزن و روشهاي اجرايي آن شرح داده مي شود. درمرحله بعدي بطور مشخص تعاريف مربوط به روش 5S , روشهاي اجرايي و فوايد آن, ارائه مي گردد.