اندازه گيري بهره وري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلاندازه گيري بهره وري

بهره وري رامي توان بهره گيري مؤثر وكارا از منابع ( وروديها ) براي توليد كالا وخدمات ( خروجي ها ) تعريف كرد. در اين تعريف كارايي, نسبت خروجي واقعي به استاندارد واثر بخشي, ميزان تحقق اهداف است. با اين مفهوم بهره وري يعني كار صحيح را صحيح انجام دادن ! لذا در تعريف بهره وري, بهره گيري كارا و مؤثر از منابع تعريف شده است. يعني بهره وري مجموع كارايي واثر بخشي است. اندازه گيري بهره وري در پروژه ها ودرحين پيشرفت پروژه, خصوصا دررابطه با پروژه ها وطراحيهايي كه مدت زمان طولاني تري دارند، به لحاظ افزايش بازدهي سرمايه واتمام كار به شكل اقتصادي حائز اهميت است.

gauge

 در اين بحث تلاش مي شود كه با استفاده ازمدل بهره وري كل ونيز روش تحليل پوششي داده ها چارچوب مناسبي براي ارزيابي بهره وري طرح هاي ملي دردست اجرا ارائه شود, بطوري كه بتوان تصوير روشني از امكان پذيري اتمام يك طرح به شكل اقتصادي داشت. ضمنا بتوان تشخيص داد كه كداميك از پروژه ها يا پيمانهاي يك طرح داراي بهره وري پائين است تابراي بهبود آنها برنامه ريزي كرد. ذكر اين نكته ضروري است كه انجام تحقيقات در زمينه نزديك كردن مفاهيم كنترل پروژه بامفاهيم بهره وري مي تواند در افزايش بهره وري پروژه ها مؤثر واقع شده و وظايف جديدي را فراروي كارشناسان كنترل پروژه علاوه بر وظايف سنتي ومتداول قرار دهد.