مديريت كيفيت جامع مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمديريت كيفيت جامع

در دهه 1950 ژاپني ها اصول (آموزه هاي) دكتر دمينك در زمينه مديريت و كيفيت را از اوفرا گرفتند و با بكار بستن آنها, صنايع ورشكسته خود را بازسازي كرده و ژاپن را تا مرحله برتري اقتصادي كنوني پيش بردند.بعضي از شركتها ي آمريكايي نيز دردو دهه اخيرانديشه ها و آموزه هاي دكتر دمينك را كانون توجه خود قرار داده و توانستند از عمق شكاف رقابتي خود با ژاپن بكاهند.

موفقيت حاصل از بكارگيري اين آموزه ها حاكي از آن است كه شيوه هاي درست مديريت بسي موثرتر از آن است كه موانع اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي خاص يك كشور بتواند در مقابل آن مقاومت كند. اين آموزه ها چنان فراگير و تعليم پذيرند كه در هر كسب و كاري و در هر موقعيتي قابل بكارگيري هستند به شرط آن كه درست فهميده شده و با عزمي راستين تحقق يابند.