معرفي و كاربرد QFD مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمعرفي و كاربرد QFD

نيازمنديهاي مشتريان همان چيزي است كه در ديدگاه مديريت كيفيت جامع مورد توجه است. (QFD) روشي است براي شناسائي اين نيازمنديها و ترجمه آنها به زبان اجرائي براي سازمان توليد كننده محصول يا ارائه كننده خدمات.

اين بحث به تشريح (Q F D ) و تاريخچه آن و همچنين بررسي ديدگاههاي مختلفي كه درباره آن وجود دارد, مي پردازد. خانه كيفيت به عنوان مفهوم اصلي (Q F D ) و نحوه تكميل آن بعنوان گام هاي اساسي در اجراي (Q F D ) مورد توجه قرار مي گيرد. فلسفه كلي استفاده از Q F D اين است كه خواسته ها و نيازمنديهاي كيفي مشتري در مراحل مختلف ايجاد محصول اعمال شود, بدون اينكه تصورات مهندسان طراحي و توليد مورد توجه جدي قرار گيرد.