مديريت كيفيت از طريق بكارگيري روش هزينه هاي كيفيت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مديريت كيفيت از طريق بكارگيري روش هزينه هاي كيفيت

امروزه صنعت ما نياز به وارد شدن به بازارهاي بين المللي دارد. از جمله پارامترهاي عمده در اين راستا, سطح كيفيت محصولات توليدي است كه به عنوان يك شاخص رقابتي در توسعة صادرات و بعضاً كاهش واردات نقش مؤثري دارد. لزوم بهبود كيفيت در صنايع كشور با توجه به جوّ رقابت داخلي و بين المللي, امري بديهي و اجتناب ناپذير است. بدين منظور آگاهي از ميزان هزينه هاي كيفيت محصول در مقاطع مختلف توليد, ضروري به نظر مي رسد.

در اين روش نظام هزينه هاي كيفيت كه شامل روشهايي جهت شناسايي و رديابي هزينه هاي مرتبط با كيفيت محصول است, تشريح شده و به بررسي افزايش هزينه هاي كيفيت در طي دوره هاي برنامه ريزي, طراحي, ساخت و بازرسي محصول پرداخته شود و در نهايت مراحل اجراي نظام هزينه هاي كيفيت دريك واحد صنعتي پياده سازي مي شود.