ساخار روشهاي تصميم گيري چند معياره مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلساختار روشهاي تصميم گيري چند معياره

در تحقيق درعمليات روشهاي متنوعي براي جستجوي جواب پيشنهاد مي شود. اما انتخاب روش مورد استفاده براي حل مساله خود جاي تامل دارد. در اين مباحث سعي مي شود با دسته بندي روشها, چگونگي انتخاب روش مناسب با توجه به نوع مساله و شناختي كه از معيارها و گزينه ها داريم روشن شود. دسته اي از مسائل تصميم گيري, تصميم گيري چند ضابطه اي (MCDM :Multi Criteria Decision Making) است كه شرط لازم قرارگيري مسائل در آن حضور بيش از يك ضابطه در مساله و شرط كافي آن وجود ضوابط متعارض مي باشد. ضوابط متعارض, ضوابطي هستند كه ارضاي كامل يك عامل، مانع ارضاي كامل ساير ضوابط گردد. پس يك تصميم گيري چند ضابطه اي, تصميم گيري در حالتي است كه حداقل دو گزينه براي حل مساله و حداقل دو شرط متعارض وجود داشته باشد. تصميم گيري چند ضابطه اي به دو دسته تقسيم ميشود :

  • تصميم گيري چند هدفه (MODM :Multi Objective Decision Making) و

  • تصميم گيري چند معياره (MADM :Multi Atribute Decision Making)

در بر خورد با مسائل تصميم گيري, ابتدا بايد تشخيص دهيم كه مسئله جزء دسته MADM يا MODM ميباشد. و متناسب با هريك, بايد تشخيص دهيم كه چه اطلاعاتي در زمينه تصميم گيري قابل جمع آوري و تهيه مي باشد و پس از جمع آوري داده ها و طبقه بندي آنها و همچنين با پاسخ گوئي به سؤالات, روشهاي تصميم گيري مورد نظر را ادامه دهيم.