سري هاي زماني مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلسري هاي زمانيdecision

داشتن اطلاعات قابل قبول و مورد اعتماد براي تصميم گيري, امري مهم براي برنامه ريزان و مديران رده هاي مختلف اجرايي است در پرتو اين اطلاعات جهت كاهش ريسك و تصميم گيري, رفتار آينده متغير مورد نظر پيش بيني مي شود. پيش بيني يك عنصر كليدي در تصميم گيري مديريت است زيرا كارائي نهايي هر تصميمي بستگي به طبيعت يك سري از حوادث دارد كه متعاقب آن تصميم مي آيد.

در اين بحث اصول كار و تجزيه و تحليل سري هاي زماني مطرح و چند روش معروف در پيش بيني معرفي مي گردد. تجزيه و تحليل سري هاي زماني به داده هايي مربوط مي شود كه مستقل نبوده و بطور متوالي بهم وابسته اند و اين وابستگي بين مشاهدات مورد توجه قرار مي گيرد.