كاربرد AHP در جانمايي تجهيزات مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلكاربرد AHP در جانمايي تجهيزات

طراحي جانمايي تخصيص بهينه فضا به دپارتمانها مي باشد. در طراحي جانمايي با دو نوع معيار, سروكار خواهيم داشت. نوع اول, معيارهاي كمي و ديگري, معيارهاي كيفي مي باشد كه بيانگر رابطه متقابل دپارتمانهاست.

از آنجا كه AHP يك روش قوي تصميم گيري در حل مسايلي كه داراي معيارهاي كيفي و كمي متعدد هستند, مي باشد. لذا از اين روش جهت حل مسائل جانمايي كه در جرگه اين مجموعه مسايل قرار مي گيرند, بهره مي جوييم. در اين روش از فرايند AHP جهت طراحي سيستماتيك و انتخاب بهترين طرح كه در آن, تمام معيارهاي كمي و كيفي در نظر گرفته شده باشد, استفاده مي شود. اين روش در انتخاب جفت دپارتمانهايي كه بايد در مجاورت يكديگر قرار بگيرند بسيار موثر مي باشد.