كاربرد FMEA درآناليز ريسك مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلكاربرد FMEA درآناليز ريسك

نگرش نوين در رابطه با الزامات تضمين كيفيت, انتظارات روزافزون مشتريان و رقابت شديد در عرصه مبادلات تجاري بين المللي ايجاب كرده است كه توليدكنندگان كالا در زمينه توسعه و بهبود كيفيت, تلاشهاي زيادي بعمل آورند. در اين رابطه يكي از جديدترين روشهاي مطرح شده , FMEA يا روش تجزيه و تحليل خطاهاي بالقوه و اثرات آن است.

FMEA در واقع نوعي روش آناليز ريسك خطاهاي بالقوه اي است كه مهندسين هنگام طراحي و توليد يك محصول جديد با آن مواجه هستند. FMEA انواع گوناگوني دارد از جمله FMEA در طراحي,در فرآيند, در سيستم, در عرصه خدمات, كه ماهيت همگي آنها يكسان است.

در اين روش خطاهاي ممكن و بالقوه در طراحي بطور سيستماتيك شناسايي مي شوند و با تركيب عواملي مانند شدت خطا, نرخ وقوع خطا و قابليت كشف خطا, ضريب اولويت ريسك RPN براي كليه خطاها مميزي شده, آنگاه با توجه به سيستم اولويت دهي، اقدامات اصلاحي براي كاهش ريسكهاي موجود در طراحي و توليد محصول يا خدمات جديد توصيه مي گردد.