سيستم كنترل فازي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلسيستم كنترل فازي

از مهمترين پارامترهاي كنترل پذيري كه مي توان بر اساس آن ديناميك سيستم را كنترل نمود, روشها و قواعد استنتاج و تصميم گيري موجود در فرايند عملياتي آن سيستم مي باشد. از منطق فازي براي طراحي سيستم هاي كنترل در سيستم هاي غير خطي, متغير با زمان استفاده مي شود. سيستم كنترل مورد بحث در فضاي گسسته عمل مي نمايد.

هدف اصلي از طراحي چنين سيستمي در درجه اول كاهش نقش انسان در كنترل عمليات مذكور به خاطر امكان وقوع خطا در انجام آن و در درجه دوم بهينه سازي ميزان استفاده از منابع و نيز ساير معيارها و مسائل مطرح در ارتباط با آن مي باشد. از خواص اصلي سيستم كنترل مورد بحث عملكرد تطبيقي آن مي باشد, بدين معنا كه پس از گذشت مدت زماني از كار سيستم تصميمات لازم در نحوه عملكرد آن, بر اساس ميزان و مشخصات خطاي ايجاد شده صورت مي پذيرد.

بنابراين پس از مدت زماني مي توان حداكثر كارائي را در راستاي مأموريت طراحي شده براي سيستم بوجود آورد.