پيشگفتار مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلپيش گفتارtpmcartpic

پس از جنگ جهاني دوم ، صنايع ژاپن به اين نتيجه رسيد كه به منظور رقابت موفقيت آميز در بازار جهاني ، لازم است كه كيفيت محصولات خود را بهبود بخشد. در اين راستا ژاپني ها تكنيكهاي ساخت ، توليد و مديريت را از امريكا به كشور خودشان آوردند و آنها را با شرايط خود سازگار ساختند. در نتيجه اين اقدامات محصولات كشور ژاپن در سراسر جهان با توجه به كيفيت بالاي آن مشهور شده و توجه جهانيان به شيوه مديريت ژاپني ها مجذوب گرديد .

راز موفقيت در كيفيت و بهره وري در صنايع ژاپن چه بوده است؟ براي مدت زماني پاسخ اين سئوال در واژگان“ توليد به هنگام (JIT)” كه منحصراً در صنايع ژاپن و توسط شركت خودروسازي تويوتا پايه گذاري گرديد و در“ (TQC) يا كنترل كيفيت فراگير” خلاصه شد.

ولي در هر حال هم اكنون در شركتهاي معتبر ژاپني ها راز ديگري وجود دارد كه باعث اعتلاي كيفيت و بهره وري به حد اعلاتري شده است و اهداف صفر در صد خرابي تجهيزات ، و صفر در صد معايب محصولات را واقعيت بخشيده است . اين راز در واژگان “ TPM ” (نگهداري و تعميرات بهره ور جامع ) خلاصه مي شود.

به منظور پيوند موثرتر برنامه هاي TPM با يكديگر در سطح كارخانه يا شركت لازم است كه مسائل جاري، امكانات بالقوه براي حل و فصل آنها، و منافع حاصله از آنها روشن و آشكار شود. اين امر مستلزم تكنيك هاي اندازه گيري براي متمايز كردن مسائل و مشكلات و امكانات بالقوه، براي بهبود و تكامل در هر كدام از بخشها و در هر زمان مي باشد.

اثربخشي در TPM به دو دليل مورد بررسي قرار مي گيرد :

1- براي كمك در تعيين اولويتها در پروژه هاي توسعه و تكامل .

2- براي انعكاس نتايج حاصله بصورتي دقيق و منصفانه .

اندازه گيري اثر بخشي ثمرات حاصل از كوشش هاي روزمره را آشكار ساخته و نقاطي را كه بايد روي آن تمركز شود، مشخص نموده و در برنامه ريزي فعاليتها ، سازمان توليد را ياري مي نمايد. براي اجراي TPM به صورتي اثربخش، لازم است كه بدانيم در كدام قسمتهاي كارخانه مسئله داريم و مسئله ها كدام است.

اين امر نيازمند به وجود شاخصهايي است كه به صورت دقيق و مستمر نشان دهنده نيازهاي توسعه و تكامل بوده و مشخص نمايند ، كه چگونه نتايجي را بايد از آنها انتظار داشت. اين گونه شاخصها با مشخص نمودن وجوه مهم و ارزشمند وجود توسعه و تكامل، روي اين نكات تمركز مي كنند و امكان تشخيص روش و عكس العمل ها در مقابل تغييرات و قضاوتهاي جديد را فراهم نموده ، و به اين وسيله در انجام فعاليتهاي TPM به صورتي كاراتر، مفيد ومثمر ثمر مي باشند. با استفاده از اين شاخصها نتايج فعاليتهايTPM نيز به صورتي دقيق و منصفانه اندازه گيري شده و اثربخشي فعاليتها و سطح تكامل و توسعه در كارگاه ها و بخشهاي مختلف صنعت ارزيابي مي شود.

بازبيني و نگرش دقيق در همه سطوح، به بهبود نتايج كمك نموده و در تدوين و برنامه ريزي اقدامات متقابل(در مواردي كه نتايج مثبتي به دست نيامده است )، مفيد و ثمربخش مي باشد . اين امر ما را در پيشگيري از افتهاي ناگهاني سطح اثربخشي نيز كمك مي نمايد. بدين ترتيب دليل نياز به اندازه گيري اثربخشي مشخص مي شود .