عوامل اثربخشي كلي تجهيزات مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلعوامل اثربخشي كلي تجهيزات:

سه طبقه اصلي ضايعات مرتبط با تجهيزات عبارتند از : زمان ركود ، ضايعات سرعت و ضايعات كيفيت ، كه از عناصر تعيين كننده TEE نيز ميباشند . اثربخشي كلي تجهيزات توسط تركيبي از سه عاملي كه اين ضايعات را انعكاس ميدهند، يعني: قابليت دسترسي، كارايي و كيفيت محاسبه ميشود. دياگرام پله اي بصورت گرافيكي نشان ميدهد كه چطور ضايعات در قابليت دسترسي ، كارايي و كيفيت با هم جمع ميشوند و اثر بخشي كلي تجهيزات را نشان ميدهند:

tee chart

ستون بالا، كل زمان بهره برداري و يا كل زمانيكه براي توليد محصول، در دسترس ماشين ميباشد را نشان ميدهد . اين زمان معمولا 480 دقيقه يا يك شيفت 8 ساعته در نظر گرفته ميشود.

ستون A زمان بهره برداري خالص را نشان ميدهد ، كه بعد از كم كردن زمان توقف برنامه ريزي شده از كل زمان بهره برداري بدست مي آيد . مثل: روزهاي تعطيل ، نداشتن سفارش كار يا نبودن پرسنل براي كار با ماشين يا يا نداشتن برنامه توليد.

ستون B زمان فعاليت واقعي بعد از كم كردن ضايعات زمان ركود، مثل خرابي هاي اضطراري و تنظيم و آماده سازي تجهيزات را نشان ميدهد.

ستونهايC , D كارايي را نمايش مي دهند. ستون C خروجي هدف ماشين درطول زمان فعاليت را نشان ميدهد، كه در سرعت طراحي شده ماشين محاسبه ميشود.

ستون D خروجي واقعي را نشان ميدهد كه ضايعات سرعت مثل توقفات جزئي و سرعت بهره برداري كاهش يافته را نشان مي دهد.

ستونهاي E , F كيفيت را نمايش ميدهند. همانطور كه مشاهده مي كنيد خروجي واقعي ( E ) به وسيله ضايعات كيفيت كاهش مي يابد، مثل ضايعات آغاز راه اندازي و توليدات اسقاطي يا دوباره كاري كه قسمتي از ستون F را اشغال كرده است.

همانطور كه اين دياگرام نشان مي دهد ستون پايين مربوط به محصول سالم ميباشد كه فقط قسمت كوچكي از ستون را اشغال ميكند و دليل آن وجود ضايعات در قابليت دسترسي ، كارايي و كيفيت است. اين دياگرام همچنين پيشنهاد مي كند كه براي افزايش اثربخشي نه تنها ضايعات كيفيت، بلكه ضايعات قابليت دسترسي و كارايي رانيز بايد كاهش داد.