مهاجرت به سامانه جدید و جامع بانکداری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیلمهاجرت به سامانه جدید و جامع بانکداری ( Core Banking)

عبارت "فناوری اطلاعات، محور توسعه" چند سالی است که در برنامه توسعه برخی کشورها مطرح شده است. این نوع نگرش به " توسعه" و همچنین" فناوری اطلاعات" شاید نشان از آن داشته باشد که این کشورها به مرحله جدیدی از توسعه یافتگی رسیده اند و فازهای "جامعه صنعتی" و "جامعه اطلاعاتی" را پشت سر گذاشته و در حال ورود به " جامعه ابراطلاعاتی" هستند.

کشورهای توسعه یافته با در اختیار گیری فناوری های پیشرو و پیچیده روز به روز فاصله خود را با کشورهای درحال توسعه افزایش می دهند. این پدیده (پیشتازی در فناوری) باعث می شود این گروه کشورها هرچه بیشتر در سطح جهانی اعمال سلیقه نموده و بسته به میزان فاصله خود با دیگر کشورها فرهنگ ، سیاست و ... خود را تحمیل نمایند.

آگاهی از مواهب استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیران کشور، فارغ از سلیقه ها ودلبستگی های ایشان باعث می شود تا در سطح ملی و بخشی معقول تر، اثر بخش تر، به روز تر و قابل اجرا تر تصمیم سازی نمایند. " گسترش عدالت" ،" شفاف سازی" ، "مبارزه با فقر و فساد و از آن مهمتر از بین بردن زمینه بروز آنها " و این دست شعارها فقط با استفاده صحیح از فناوری اطلاعات بومی شده ، قابل دسترسی است. جستجوی راه حل برای این دست معضلات در بین روش های سنتی در جامعه امروزی خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد و از ابتدا به شکست آن باید اطمینان داشت.

کشورهای توسعه یافته با در اختیار گیری فناوری های پیشرو و پیچیده روز به روز فاصله خود را با کشورهای درحال توسعه افزایش می دهند. این پدیده (پیشتازی در فناوری) باعث می شود این گروه کشورها هرچه بیشتر در سطح جهانی اعمال سلیقه نموده و بسته به میزان فاصله خود با دیگر کشورها فرهنگ ، سیاست و ... خود را تحمیل نمایند.

آگاهی از مواهب استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیران کشور، فارغ از سلیقه ها ودلبستگی های ایشان باعث می شود تا در سطح ملی و بخشی معقول تر، اثر بخش تر، به روز تر و قابل اجرا تر تصمیم سازی نمایند. " گسترش عدالت" ،" شفاف سازی" ، "مبارزه با فقر و فساد و از آن مهمتر از بین بردن زمینه بروز آنها " و این دست شعارها فقط با استفاده صحیح از فناوری اطلاعات بومی شده ، قابل دسترسی است. جستجوی راه حل برای این دست معضلات در بین روش های سنتی در جامعه امروزی خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد و از ابتدا به شکست آن باید اطمینان داشت.