كنترل كيفيت آماري چاپكنترل كيفيت آماري
طي چند دهه گذشته شاهد چندين حركت مهم به شرح ذيل در زمينه كنترل كيفيت بوده ايم.

  • كنترل كيفيت آماري
  • كنترل كيفيت جامع
  • شاخص قابليت اطمينان
  • شاخص كارايي توليد

كنترل كيفيت سيستمي است جهت رسيدن به سطح مطلوبي از كيفيت يك محصول يا يك فرايند توليد، و نگهداري اين وضعيت با برنامه ريزي دقيق، استفاده از ماشين آلات مناسب، بازرسي مستمروعمل اصلاح كننده هر گاه كه لازم باشد. بهترين كاري كه يك سازنده در مورد محصول خود مي تواند انجام دهد شناسايي علل تغييرات محصول و برقراري ضوابطي جهت كنترل عوامل مؤثر در تغييرات و حفظ اين تغييرات در محدوده اي مناسب است.

مهمترين هدف كنترل كيفيت عبارت است از:

                تعيين مجموعه فعاليت هايي كه توسط آنها مي توان به هدف انطباق با مورد مصرف دست يافت.

مراحل انجام موضوع پروژه :

الف. كنترل فرآيند توليد با روشهاي آماري

ب. استفاده از نمودارهاي كنترل شامل: 1) انتخاب مشخصه اي كه بايد بررسي شود.2) انتخاب نمودار كنترل

ج. تهيه طرحهاي نمونه گيري به منظور پذيرش

د. تحليل نتايج