مطالعات امكان سنجي چاپمطالعات امكان سنجيمطالعات امكان سنجي بخودي خود يك هدف نيست، بلكه وسيله ايست براي اخذ تصميم درباره سرمايه گذاري.

مطالعات امكان سنجي زماني انجام مي شود كه حداقل يكي از پارامترهاي اقتصادي، فني يا مالي يك پروژه مورد ترديد باشد.

مطالعات پيش از سرمايه گذاري شامل :

  1. شناسايي امكانات وضع موجود
  2. انتخاب و تشريح
  3. مطالعات امكان سنجي

ارزيابي و اخذ تصميم مي باشد.

هدف از امكان سنجي رسيدن به اين نتايج است كه : كه آيا طرح سود آور است ؟ به چه مقدار منابع احتياج دارد؟ چه جايي قرار مي گيرد؟ از نظر فني قابل اجرا مي باشد؟ از نظر اقتصادي رقابتي است ؟از نظر مالي مقرون فايده وسود است؟ . مطالعات امكان سنجي شامل ارزيابي اقتصادي، ارزيابي فني و ارزيابي مالي مي باشد كه هر كدام از اين عوامل شاخص هاي خاصي را دربردارد.در مطالعات امكان سنجي از تئوريهاي زير استفاده مي شود:

  1. تحليل نقطه سر به سر
  2. اهرم عملياتي
  3. دوره برگشت سرمايه
  4. ارزش فعلي خاص
  5. نرخ بازده داخلي
  6. شاخص سودآوري
  7. تحليل حساسيت