ارزيابي سيستم نگهداري و تعميرات چاپ

 

 

ارزيابي سيستم نگهداري و تعميرات

 

 

در عصر حاضر نياز صنايع و واحدهاي توليدي به در اختيار داشتن يك سيستم مدون و مجهز تعميرات و نگهداري به نسبت توسعه و افزايش حجم فعاليت هاي آنها فزوني مي يابد و وجود يك سيستم مجهز و برنامه ريزي شده تعميرات و نگهداري از آن جهت ضروري والزام آور است كه كنترل مستمر و اطلاع كامل از اوضاع و احوال و نحوه عملكرد واحد توليدي ، ابنيه ، تاسيسات ، ماشين آلات و سرويس ها را ممكن مي سازد و لذا ارائه مطلوبترين سرويسهاي تعميرات و اتخاذ بهترين روشها براي تداوم كار صنعت با حداكثر بازدهي و تحمل حداقل هزينه امكان پذير مي گردد.

در هر نوع برنامه ريزي تعميرات و نگهداري مي بايست به اين واقعيت مسلم توجه داشت كه خرابي و ازكارافتادگي ماشين آلات و تاسيسات صنعتي مسئله اي نيست كه بتوان به طور مطلق از آن جلوگيري و ممانعت نمود بلكه مي توان با بهره وري از فنون برنامه ريزي سعي نمود تا ازكارافتادگي و خرابي ماشين ها و دستگاه ها كه مي توانند موجب بيكاري نيروي انساني و تاخير و تعطيل ساير امور توليدي شوند را كمينه كرده و متعاقب آن از هدر رفتن سرمايه و افزايش هزينه ها جلوگيري نمود.

در اين پروژه از روش تحقيق توصيفي استفاده كرده و هر چه را كه هست ابتدا توصيف مي كنيم و فعاليت هايي عمده اي كه نگهداري و تعميرات مي تواند انجام دهد را معرفي و با توصيه راهكارهاي اجرايي ، اهداف زير را تامين مي نماييم :

  1. افزايش زمان قابليت استفاده و بهره وري از سيستم هاي توليدي و صنعتي و كاهش نرخ خرابي و از كارافتادگي در سيستم ها
  2. بالا بردن عمر مفيد( اقتصادي ) دستگاه
  3. آماده نمودن تجهيزات اضطراري
  4. حصول اقتصادي ترين شرايط بهره برداري
  5. تامين ايمني كار