طراحي سيستم نگهداري و تعميرات در تجهيزات پزشكي چاپطراحي سيستم نگهداري و تعميرات در تجهيزات پزشكيماشين آلات و تجهيزات جزو سرمايه هاي ملي يك كشور هستند. افزايش عمر مفيد آنها و بالا بردن كارايي آنها ، بازده سرمايه را بيشتر مي نمايد. بيمارستان جايي است كه در آنجا سر و كار افراد با جان انسان است و لحظه ها براي افراد ارزش دارند و يك لحظه دير كرد در سرويس دهي به بيمار ، در برخي از موارد موجب مرگ او خواهد شد لذا تجهيزات و دستگاههاي پزشكي همواره بايد آماده و در دسترس و سالم باشند و اين امر محقق نخواهد شد مگر با اتكا به يك برنامه مشخص و دقيق براي نگهداري و تعميرات دستگاهها كه بوسيله آن بتوان تجهيزات را در كمترين زمان تعمير ، وجهت سرويس دهي به بيماران آماده نمود.

نگهداري و تعميرات به مجموعه عملياتي اطلاق مي شود كه از طريق رسيدگي مستمر يا دوره اي به كار تعمير ، نوسازي ، پيشگيري از استهلاك و بازسازي قطعات مي پردازد و هدف آن افزايش عمر مفيد سيستم ، افزايش بهره ور ي ، ايمني و سودآوري است .

در يك تقسيم بندي ، دستگاهها و تجهيزات پزشكي را مي توان به 3 دسته تقسيم كرد:

  1. آن دسته از دستگاهها كه سيكل اورژانس دارند يعني در نبود آنها جان بيمار به خطر مي افتد .
  2. آن دسته از دستگاهها كه سيكل نيمه اورژانس دارند.
  3. آن دسته از دستگاهها كه سيكل معمولي دارند .

با توجه به كاركردهاي مختلف اين تجهيزات در شرايط مذكور سيستم تعميرات و نگهداري بايد به گونه اي طراحي شود كه اولويتها را در آماده به كار نگاه داشتن تجهيزات رعايت كند. هدف پروژه اين است كه پياده سازي سيستم نت و شاخص هاي قابليت اطمينان را در تجهيزات پزشكي مورد بررسي قرار دهد.و با تدوين شاخص هاي مربوط به تعمير پذيري به ارائه يك برنامه زمانبندي تعميرات وپيشگيري بپردازد .