تكنيك هاي عيب يابي ماشين آلات چاپتكنيك هاي عيب يابي ماشين آلات


machine

تكنولوژي عيب يابي ماشين آلات ، ميزان تنشهاي وارده ، عملكردهاي ضعيف ماشين ، فرسايش ، قدرت ، كارائي و ساير خصوصيات ماشين را بدون باز كردن ماشين تعيين مي نمايد. در اين تكنيك ها قابليت اطمينان و ظرفيت هاي ماشين از طريق تشخيص و ارزيابي علل شكست ، محل شكست و ميزان خطرات هرگونه اشكال عملكردي ماشين ، پيشگيري شده و روشهاي رفع عيب نيز مشخص مي گردد. آناليز اثرات و حالات شكست (FMEA) و آناليز درختي خطا (FTA) ، از مهمترين ابزارهاي كاربردي در اين زمينه مي باشند اين فرايندها روشهاي پيشگيري و رفع عيب هستند. FMEA با روش جزء به كل و FTA با روش كل به جزء كليه عيوبي را كه ممكن است باعث ازكارافتادگي يا عدم كاركرد صحيح سيستم شوند را شناسايي كرده و اثرات آن را بر كل سيستم نمايان مي سازند و در نتيجه در انجام اقدامات اصلاحي نقش بسيار مهمي را ايفا مي كنند.

انواع FMEA عبارتند از :

  • FMEA سطح سيستمي :

                     اين سطح از FMEA در شناسايي و پيشگيري از وقوع عيوب مرتبط با سيستم ها يا زير سيستم ها بكار مي رود.

  • FMEA سطح طراحي :

                     اين سطح به عنوان ابزاري براي شناسايي و پيشگيري از عيب هاي مرتبط با طراحي محصول بكار مي رود.

  • FMEA سطح فرآيند :

                     اين سطح در شناسايي و پيشگيري از وقوع عيوب مرتبط با فرآيند توليد كاربرد دارد.

در اين پروژه به تدوين يك مدل بهبود مستمر ، تعريف پيش نيازهاي لازم براي پياده سازي FMEA ، متدولوژي ترسيم FTA پرداخته مي شود.