مديريت پروژه بر اساس مدل PMP چاپ


مديريت پروژه بر اساس مدل


PMP: Project Management Professional


 

بر اساس مدل PMP مديريت پروژه به فازهاي چهارگانه منقسم مي شود :

فازهاي چهارگانه پروژه:

1-آمايش : شناسايي هدف و زمينه چيني لازم

             آمايش پروژه: در اين فاز، پروژه تعريف و به رسميت شناخته مي شود؛ خواسته هاي آن روشن مي شود؛ و با صدور حکم، رسماً کليد مي خورد. در همين برهه است که مدير پروژه برگزيده و اختيارات لازم (از جمله تشکيل تيم) به وي داده مي شود.

2-برنامه ريزي : طراحي راهکارهاي دست يابي به هدف

            برنامه ريزي پروژه: در اين فرايند کارهاي لازم براي رسيدن به هدف هاي پروژه شناسايي، دسته بندي، و فهرست مي شوند. زمان، هزينه، نيروي انساني، مواد و تجهيزات لارم براي انجام هر کار تعيين مي شود. معلوم مي شود براي انجام هر کار کدام اطلاعات مدارک، و مستندات لازم است و اگر تغييري در هر يک از کارها پديد آمد چگونه بايد آن را کنترل کرد. نيز کوشيده مي شود ريسک هر کاري پيش بيني گردد.

3-کنترل: نظارت بر اجرا ، مقايسه اجرا با برنامه ، اصلاح ناسازگاري ها

          کنترل پروژه حين اجرا: پس از تصويب پروژه ، اجراي کارها يکي پس از ديگري آغاز مي شود. در اين فاز، تمام کارهاي فني طبق برنامه اجرا مي شوند و اجراي هر کدام با آن چه در برنامه خواسته شده سنجيده مي شود تا اگر تغييري ديده شد، با انجام اصلاحات لازم، پروژه در مسير اصلي قرار گيرد. مدير پروژه کارها را هماهنگ مي کند و پيوسته با تيم و مديريت ارشد سازمان مجري پروژه يا مشتري در ارتباط، و به داد و گرفت پيام سرگرم است تا يقين شود پروژه در سررسيد مقرر و در چارچوب بودجه و مشخصات فني و خواسته هاي از پيش تعيين شده جلو مي رود. به طور منظم گزارش هايي از وضع پروژه تهيه و براي هموندان فرستاده مي شود.

4-تحويل و تحول : جمع کردن کار ، ارزيابي شيوه اجرا ، پند آموزي

در آخرين فاز پروژه سه کار انجام مي شود:

  • تحويل : يقين مي شود پروژه به مشتري تحويل شده است.

  • پندآموزي: يقين مي شود حاصل آن همه زحمات هرز نمي رود بلکه به شکلي ساختارمند گردآوري، نگهداري، پخش، و بهره برداري مي شود.

  • سپاس گزاري: جشن پايان پروژه و بزرگ داشت تيم.

همچنين در فاز چهارم، آخرين بازنگري ها انجام مي گيرد تا يقين شود همه چيز مرتب و چيزي از قلم نيفتاده است.

6pmp6

نمايه 1 – چهار فاز مديريت پروژه

6pmp6-1

نمايه 2 وظايف مدير پروژه در دوره عمر پروژه

فرآيند مديريت پروژه

فرآيند ، زنجيره اي از کارهاست که براي رسيدن به بک هدف خاص انجام مي شوند . با اين تعريف، مديريت پروژه يک فرايند است. هر پروژه يک دوره عمر اصلي دارد که دست کم چهار فاز است.