تحلیل شاخصهای ارزش حاصله (EV) چاپ

  تحلیل شاخصهای ارزش


حاصله در نما Task Sheet


فیلد BCWS حاوی هزینه های زمانی مرحله ای خط مبنا تا تاریخ وضعیت یا تاریخ روز است. MSP  از طریق جمع کردن هزینه های زمانی مرحله ای خط مبنا تا تاریخ وضعیت یا تاریخ روز BCWSرا محاسبه می کند. همچنین فیلد BCWS این امکان را فراهم می کند تا مرور کنیم که چقدر از بودجه باید بر مبنای هزینه خط مبنا فعالیت روی یک فعالیت خرج شود.

مثال: هزینه خط مبنا برای یک فعالیت 50 دلار است  وآن بطور منصفانه و عادلانه ای روی مدت زمان آن توزیع شده است. شروع خط مبنا یک فعالیت اول June و پایان آن اول August  است. اگر تاریخ امروز اول July باشد. بنابراین  BCWS برای این فعالیت 250 دلار است و به همیت ترتیب بایستی نیمی از فعالیت انجام شده باشد.

فیلد BCWP  حاوی ارزش تجمعی درصد تکمیل زمانی مرحله ای فعالیت ضرب در هزینه خط مبنا زمانی مرحله ای می باشد.  BCWP تا تاریخ وضعیت یا تاریخ روز محاسبه می شود و به ارزش حاصله نیز نامیده می شود. طریقه محاسبه BCWP بوسیله MSP بدینگونه است که زمانیکه یک فعالیت در ابتدا ایجاد می شود BCWP صفر می باشد. به محض اینکه یک خط مبنا ذخیره می شود و برای یک فعالیت پیشرفت گزارش می شود( مثل کار واقعی، مدت زمان واقعی، یا درصد تکمیل کار) MSP ، BCWP را محاسبه می کند. این محاسبه بر مبنای درصد تکمیل و با نظر باینکه با مدت زمان خط مبنا مقایسه شده است انجام می شود. همچنین فیلد BCWP بررسی می کند که چقدر از بودجه با در نظر گرفتن میزان کار انجام شده تا زمان کنونی و هزینه خط مبنا باید روی فعالیت خرج شده باشد.

مثال: مدت زمان خط مبنا برای یک فعالیت 8 روز است و هزینه مبنای آن 400 دلار است. یک منبع آگاه گزارش داده است که فعالیت اکنون 25 0/0 تکمیل شده است(تا آخر شنبه). اگر تاریخ وضعیت شما آخر شنبه باشد BCWP در این نقطه 100 دلار است و زمانیکه 50 0/0 تکمیل گزارش می شود BCWP 200 دلار است.

مدت زمان خط مبنا برای فعالیت دیگر 4 روز است و هزینه خط مبنای آن 60 دلار است. این هزینه ها زمانی مرحله ای هستند مثل 10 دلار، 10 دلار، 20 دلار و 20 دلار پایان 4 روز. فعالیت اکنون 50 0/0 پیشرفت داشته و BCWP در این نقطه 20 ذلار است زیرا 50 0/0 از مدت زمان خط مبنا شامل دو روز اول می باشد که برای هر روز یک هزینه خط مبنا 10 دلاری دارد. سپس فعالیت 75 0/0 تکمیل شده است BCWP در این نقطه 40 دلار است زیرا 75 0/0 شامل 3 روز اول می شود و به همین ترتیب محاسبه بصورت تجمعی می باشد.

فیلد ACWP هزینه های تعلق گرفته شده تا تاریخ وضعیت یا تاریخ روز را  برای کاری که قبلاً انجام شده است را نشان می دهد. طریقه محاسبه ACWP توسط MSP بدینگونه است که زمانیکه یک فعالیت ایجاد می شود فیلد ACWP صفر می باشد. زمانیکه کار واقعی روی یک فعالیت گزارش می شود MSP ، ACWP  را محاسبه می کند که این هزینه کار واقعی باضافه همه هزینه های ثابت فعالیت در آن تاریخ می باشد. اینکه چگونه و کی ACWP محاسبه می شود به نرخ استاندارد منابع تعیین شده، نرخ اضافه کاری، هزینه هر بار استفاده اضافه شده به هنگام تنظیم کردن اطلاعات منابع در باکسهای مربوطه و نیز کار واقعی گزارش شده و  هزینه های ثابت فعالیت بستگی دارد.

همچنین ACWP پیامد و نتیجه مخارج و هزینه یک فعالیت را بر مبنای کار واقعی و نرخهای ساعتی منابع تعیین شده به همراه سایر هزینه های تعلق گرفته تا تاریخ وضعیت یا تاریخ روز را نشان می دهد. همچنین شما می توانید این پارامتر سودمند را در حالیکه فعالیت در حال پیشرفت است جستجو کنید تا ببینید که آیا شما داخل بودجه تعیین شده هستید یا نه. همچنین شما می توانید از این اطلاعات بعد از اینکه فعالیت کامل شد استفاده کنید تا شما را دربرنامه ریزی هزینه ها برای سایر فعالیتها و پروژه های آتی یاری دهد.

مثال: شما احتیاج دارید تا ACWP را در آخر روز شنبه گزارش دهید. شما تاریخ شنبه را بعنوان تاریخ وضعیت وارد می کنید و سپس هزینه های روی یک فعالیت که دارای یک مدت زمان 10 ساعته است را بررسی می کنید. منابع تعیین شده برای هر ساعت 20 دلار است و آنها در روز شنبه گزارشی مبنی بر 5 ساعت کار واقعی را دارند. با استفاده از تاریخ وضعیت MSP ، ACWP را در آخر روز شنبه 100 دلار محاسبه می کند. اگر شما تاریخ روز را بر بعنوان تاریخ وضعیت استفاده می کردید ACWP 200 دلار محاسبه می شد.

 MSP ،  ACWP را حتی اگر شما دارای منابع تعیین شده نباشید محاسبه خواهد کرد. در این مورد محاسبات بر پایه کار واقعی و هزینه های ثابت فعالیت می باشد.  

 فیلد  SV اختلاف میان پیشرفت واقعی و طرح خط مبنای فعالیت را تا تاریخ وضعیت یا تاریخ روز بر اساس هزینه نشان می دهد. SV در حقیقت اختلاف میان ACWP و BCWS است که فیلد MSP آنرا از فرمول زیر محاسبه می کند:

BCWS – BCWP = SV

همچنین فیلد SV کمک می کند تا تعیین کنیم که آیا فعالیت جلوتر یا عقب تر از زمانبندی خط مبنا( بر اساس هزینه) است.

مثال: طرح خط مبنایی که برای یک فعالیت زمانبندی شده بگونه ای است باید در50 ساعت کار ( با یک هزینه 500 دلاری) و تا اول June تکمیل شود. اما در اول June درصد تکمیل فعالیت تنها 80 0/0 است. BCWP برای این فعالیت 400 دلار است ( 80 0/0 درصد از 500 دلار). BCWS 500 دلار است. بنابراین SV 100 دلار می باشد که این بر اساس هزینه نشان می دهد که فعالیت چقدر عقب تر از طرح خط مبنا است. اگر SV مثبت باشد فعالیت فعلاً جلوتر از زمانبندی است. اگر SV منفی باشد نشان می دهد که فعالیت فعلاً عقب تر از زمانبندی می باشد.  SV در واحدهای پولی همانند واحدهای پولی مورد استفاده در CV بیان می شود. که این امر کمک می کند تا بتوانیم SV و CV را روی یک نمودار مشابه طرح ریزی کنیم.

فیلد CV ( واریانس هزینه) اختلاف بین هزینه واقعی از کار انجام شده و هزینه در نظر گرفته شده برای کار انجام شده است که MSP آنرا از طریق فرمول زیر محاسبه می کند:

ACWP – BCWP = CV

باضافه فیلد CV زمانیکه شما می خواهید ببینید که آیا شما پائین تر ، بالاتر یا واقعاً داخل بودجه تان هستید مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید این اطلاعات سودمند را در طول یک پروژه برای ارزیابی عملکرد بودجه در هر تاریخی جستجو کنید.

اگر CV مثبت باشد هزینه منبع فعلاً پائین تر از مقدار بودجه شده می باشد و هزینه های واقعی شما کمتر از خط مبنا شما یا هزینه های برنامه ریزی شده برای سطح فعلی تکمیل کار فعالیت در پروژه است. اگر CV منفی باشد هزینه منبع فعلاً بالای بودجه است و هزینه های واقعی شما بیشتر از خط مبنا شما یا هزینه های برنامه ریزی شده برای سطح فعلی تکمیل کار فعالیت  در پروژه است.

فیلد EAC  هزینه کل زمانبندی شده و پیش بینی شده را برای یک فعالیت  بر مبنای هزینه هایی که قبلاً بوسیله همه منابع اختصاص یافته به فعالیت برای کار انجام شده تعلق گرفته باضافه هزینه های برنامه ریزی شده برای کار باقیمانده را نشان می دهد. به عبارتی ساده تر EAC عبارت است از: هزینه کار تکمیل شده باضافه یک برآورد از هزینه برای تکمیل کار باقیمانده روی پروژه یا فعالیت است. از آنجائیکه بودجه برای کار باقیمانده که آن از فرمول (BCWP - BAC ) بدست می آید نوعاً پنهان می ماند، یک شاخص عملکرد هزینه (CPI) لازم است تا بودجه رو به ترقی را تعدیل کنیم. CPI از فرمول زیر بدست می آید:

ACWP/ BCWP = CPI

 در شروع پروژه BAC و EAC مساوی خواهند بود ولی از زمانی که مقدار هزینه واقعی (ACWP) از هزینه برنامه ریزی شده (BCWP) اختلاف پیدا می کند EAC هم از BAC اختلاف پیدا می کند. معروفترین فرمول برای رسیدن به EAC فرمول زیر است:

CPI/ (BCWP – BAC) + ACWP = EAC

 فیلد  BAC هزینه کل برنامه ریزی شده برای یک فعالیت را نشان می دهد و نقطه پایان خط مبنا می باشد. MSP، BAC  را از طریق جمع هزینه های برنامه ریزی شده همه منابع باضافه همه هزینه های ثابت مرتبط با فعالیت محاسبه می کند. همچنین این همانند محتویات فیلد هزینه یا EAC ،  زمانی محاسبه می شودکه خط مبنا ذخیره شده باشد. BAC  از فرمول زیر بدست می آید:

(هزینه ثابت فعالیت + هزینه هر بار استفاده از منبع) + (نرخ اضافه کاری * اضافه کاری) + ( کار * نرخ استاندارد) = BAC

اطلاعات BAC یا هزینه خط مبنا زمانی در دسترس است که شما اطلاعات هزینه را برای منابع اختصاص یافته و فعالیت تنظیم کنید. باعلاوه زمانیکه شما می خواهید هزینه کل برنامه ریزی شده برای فعالیتها را بررسی کنید BAC به شما این امکان را می دهد. شما می توانید به منظور کمک در امر تنظیم بودجه تان برای فعالیت و پروژه هزینه خط مبنا یا BAC را برای فعالیت بررسی کنید.

 همچنین شما می توانید مقادیر هزینه خط مبنا یا BAC و فیلدهای هزینه را برای تعیین اینکه آیا کار و فعالیت هنوز هم داخل بودجه شما دنبال می شود یا نه مقایسه کنید. فیلد واریانس هزینه این دو فیلد را محاسبه می کند.

اگر شما محتویات فیلد هزینه خط مبنا یا BAC را ویرایش کنید آن نه روی هزینه خط مبنا فعالیت و نه روی هزینه های خط مبنای زمانی مرحله ای فعالیت اثر نمی گذارد. اگر شما خط مبنای دیگری را ذخیره کنید و سپس هزینه های خط مبنا را ویرایش کنید، ویرایشات شما در مقادیر خط مبنا جدید نوشته خواهد شد. هزینه خط مبنا یا BAC بعد از آنکه ذخیره شوند دیگر تغییر نمی کنند حتی اگر مقادیر و ارزشهای کار تغییر کنند.

  فیلد VAC  اختلاف میان BAC یا هزینه خط مبنا و EAC  یا هزینه کل برای یک فعالیت را نشان می دهد. VAC بدینگونه محاسبه می شود :

 زمانیکه یک خط مبنا تنظیم می شود VAC برای فعالیتها صفر است. هزینه کل یا زمانبندی شده یا همان EAC  فعالیت و BAC فعالیت در این نقطه همانند VAC صفر می باشند. به محض اینکه تغییراتی در طرح صورت می گیرد یا یک منبع آگاه گزارشی مبنی بر پیشرفت یک فعالیت را ارائه می دهد MSP ، VAC را برای آن  فعالیت محاسبه می کند. که این شامل هزینه کار واقعی باضافه همه هزینه هر بار استفاده فعالیت تا آن تاریخ می باشد. بطور کلی MSP ، VAC را از فرمول زیر محاسبه می کند:

EAC - BAC = VAC

 زمانیکه شما می خواهید ببینید که آیا شما پائین تر یا بالاتر یا واقعاً داخل بودجه تان فعالیت هستید می توانید از VAC در Task Sheet استفاده کنید. جستجو برای اینکه شما داخل بودجه هستید در طول پروژه برای ارزیابی عملکرد بودجه تا آن تاریخ بسیار سودمند است. در انتهای پروژه استفاده از این فیلد به شما در تجزیه و تحلیل هزینه و برنامه ریزی برای پروژه های آینده کمک می کند.

مثال: هزینه خط مبنا یا BAC برای یک فعالیت 500 دلار است برای اینکه شما از آنجا که شما در ابتدای کار برآورد کرده اید که این فعالیت که کامل شدن آن 10 ساعت طول می کشد برای هر ساعت آن 50 دلار منبع را به خود اختصاص  می دهد. اگر منبع برای تکمیل کردن فعالیت تنها 5 ساعت طول بکشد هزینه خط مبنا یا BAC 500 دلار است در حالیکه هزینه مصرفی برای 5 ساعت 250 دلار می باشد. بنابراین فیلد VAC  250 دلار را نشان می دهد و آن مشخص می کند که شما به اندازه 250 دلار  پائین تر بودجه آن فعالیت هستید.

 

  تحلیل شاخصهای ارزش


حاصله در نما Resource Sheet

 

فیلد BCWSحاوی خلاصه مجموع (سر جمعی) مقادیر BCWS های یک منبع برای همه فعالیتهایی که آن منبع به آنها اختصاص یافته می باشد. باضافه فیلد BCWS این امکان را فراهم می آورد تا بررسی کنیم که چقدر از بودجه باید روی یک منبع تا کنون صرف شده باشد.

مثال: یک منبع BCWS ای برابر با100 دلار روی یک فعالیت دارد و روی فعالیت دیگر200دلار دارد و همچنین روی فعالیت سوم 50 دلار دارد. شما در نمای Resource Sheet می بینید که آن منبع یک BCWS سرجمعی برابر با 350 دلار را تا تاریخ وضعیت نشان می دهد.

فیلد BCWP حاوی خلاصه سرجمع مقادیر BCWP های یک منبع برای همه کارهای تعیین شده می باشد.  BCWP تا تاریخ وضعیت یا تاریخ روز محاسبه می شود.

MSP آنرا بدینگونه محاسبه می کند که به محض اینکه یک منبع گزارش دهی پیشرفت ( کار واقعی، مدت زمان واقعی، درصد تکمیل) را روی فعالیتهای (کارها) تعیین شده شروع می کند و یک خط مبنا ذخیره می شود MSP ، BCWP را برای منبع محاسبه می کند. BCWP  از طریق جمع مقادیر BCWP های همه تخصیصها محاسبه می شود. باضافه فیلد BCWP این امکان را فراهم می آورد که بررسی کنیم که چقدر از بودجه با توجه به مقدار کار انجام شده تا حال حاضر و هزینه زمانی مرحله ای خط مبنا یک منبع تا تاریخ وضعیت یا تاریخ روز باید روی یک منبع خرج شده باشد.

مثال: یک منبع BCWP 100 دلاری روی یک فعالیت دارد و روی فعالیت دیگر200دلار دارد و همچنین روی فعالیت سوم 50 دلار دارد. شما در نمای Resource Sheet می بینید که آن منبع یک BCWP سرجمعی برابر با 350 دلار را تا تاریخ وضعیت نشان می دهد.

فیلد ACWP جمع مقادیر ACWP برای هممه تخصیصهای یک منبع را نشان می دهد. اینها هزینه هایی هستند که تا تاریخ وضعیت یا تاریخ روز  برای کار انجام شده بوسیله یک منبع برای همه فعالیتهای تعیین شده تعلق گرفته اند.طریقه محاسبه آن در MSP بدین شرح است که اگر یک منبع هیچ گونه گزارشی مبنی بر انجام کار روی فعالیتها را نداشته باشد فیلد ACWP صفر می باشد. به محض اینکه کار واقعی بوسیله یک منبع روی فعالیتهای مختلف گزارش می شود MSP ، ACWP را محاسبه می کند. که این شامل هزینه های کار واقعی باضافه هزینه های هر بار استفاده برای منبع در آن تاریخ می باشد. اینکه ACWP چگونه و کی محاسبه می شود به نرخ استاندارد منبع ، نرخ اضافه کاری، هزینه هر بار استفاده و هزینه افزوده شده در حین تنظیم اطلاعات منبع در باکسهای مربوطه و نیز تاریخ وضعیت  یا تاریخ روز بستگی دارد. باضافه فیلد ACWP در نما Resource Sheet پیامد مخارج کار یک منبع را روی همه فعالیتهای تعیین شده بر مبنای کار واقعی منبع، نرخ ساعتی، و سایر هزینه هایی که تا تاریخ وضعیت تعلق گرفته را نشان می دهد.و شما همچنین می توانید این اطلاعات سودمند را در پایان یک پروژه برای کمک در برنامه ریزی هزینه برای پروژه های آتی استفاده کنید.

مثال: شما احتیاج دارید تا ACWP  را در آخر روز شنبه گزارش دهید. شما تاریخ شنبه را بعنوان تاریخ وضعیت انتخاب کرده اید. و سپس هزینه ها را برای یک منبع که دارای یک هزینه 20 دلاری برای هر ساعت است را بررسی می کنید. منبع در سراسر مدت زمان پروژه به 15 فعالیت مختلف اختصاص یافته است. شما فیلد ACWP به نما Resource Sheet اضافه می کنید تا ببینید که چقدر این منبع تا آخر روز شنبه هزینه در بر داشته است. در پایان پروژه شما می توانید از فیلد ACWP استفاده کنید تا ببینید که چقدر از بودجه برای این منبع صرف شده است. تا از تجزیه و تحلیل هزینه و برنامه ریزی آینده کمک بگیرید.

 فیلد SV اختلاف میان پیشرفت جاری و طرح خط مبنا همه فعالیتهای تعیین شده منبع تا تاریخ وضعیت را نشان می دهد. MSP ، SV را از طریق تفاضل میان BCWP و BCWS محاسبه می کند که فرمول آن به شرح زیر می باشد:

BCWS – BCWP = SV

باضافه فیلد SV در Resource Sheet  تعیین می کند که آیا منبع جلوتر یا عقب تر از زمانبندی خط مبنایش هست یا نه( برحسب هزینه). اگر SV مثبت باشد فعالیتهای منبع فعلاً جلوتر از زمانبندی هستند و اگر منفی باشد فعالیتهای منبع فعلاً عقب تر از زمانبندی هستند.  SV در واحدهای پولی مثل واحدهای پولی مورد استفاده در فیلد CV بیان می شود. که این امر این امکان را فراهم می آورد تا بتوانیم SV و CV را در یک نمودار مشابه طرح ریزی کنیم.

فیلد CV اختلاف میان هزینه در نظر گرفته شده برای کار انجام شده(BCWP) و هزینه واقعی کار انجام شده می باشد. که MSP آنرا از طریق فزمول زیر بدست می آورد :

ACWP – BCWP = CV

باضافه فیلد CV زمانیکه شما می خواهید ببینید که آیا شما پائین تر ، بالاتر یا واقعاً داخل بودجه تان هستید مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید این اطلاعات سودمند را در طول یک پروژه برای ارزیابی عملکرد بودجه در هر تاریخی جستجو کنید.

اگر CV مثبت باشد هزینه منبع فعلاً پائین تر از مقدار بودجه شده می باشد و هزینه های واقعی شما کمتر از خط مبنا شما یا هزینه های برنامه ریزی شده برای سطح فعلی تکمیل کار منبع در پروژه است. اگر CV منفی باشد هزینه منبع فعلاً بالای بودجه است و هزینه های واقعی شما بیشتر از خط مبنا شما یا هزینه های برنامه ریزی شده برای سطح فعلی تکمیل کار منبع در پروژه است.

فیلد  EAC هزینه کل زمانبندی شده برای یک منبع را که به یک سری فعالیتهای اختصاص یافته، را نشان می دهد. EAC مبتنی بر هزینه هایی است که قبلاً برای کار انجام شده روی فعالیتهای تعیین شده بوسیله یک منبع  باضافه هزینه برنامه ریزی شده برای کار باقیمانده تعلق گرفته است. MSP ، EAC  را بدینگونه محاسبه می کند که زمانیکه یک منبع در ابتدا به یک پروژه اضافه می شود EAC آن تا وقتی که منبع به فعالیتها اختصاص می یابد صفر می باشد. بعد از اینکه تخصیصات صورت گرفت EAC بر مبنای نرخ استاندارد، نرخ اضافه کاری، هزینه هر بار استفاده محاسبه می شود و زمانیکه کار واقعی یا هزینه واقعی روی تخصیصات منبع گزارش می شود MSP ، EAC را از طریق اضافه کردن هزینه واقعی به هزینه باقیمانده محاسبه می کند. باضافه فیلد EAC در Resource Sheet این امکان را می دهد تا هزینه کل جاری برای یک منبع را که در حال ترکیب هزینه باقیمانده و هزینه واقعی در حال پیشرفت را بررسی کنیم. بطور کلی EAC از فرمول زیر بدست می آید:

    (هزینه ثابت فعالیت + هزینه هر بار استفاده از منبع) + (نرخ اضافه کاری * اضافه کاری) + ( کار * نرخ استاندارد) = BAC

فیلد BAC هزینه کل برنامه ریزی شده برای یک منبع را که به یک سری فعالیت اختصاص یافته را نشان می دهد. MSP ، BAC را از طریق جمع کردن هزینه های برنامه ریزی شده منبع  محاسبه می کند که شامل کار زمانبندی شده، اضافه کاری زمانبندی شده ، هزینه هر بار استفاده برای همه تعیین شده در منبع می باشد. این مثل محتویات فیلد EAC ، زمانی محاسبه می شود که خط مبنا ذخیره شده باشد. و بطور کلی از فرمول زیر بدست می آید:

هزینه هر بار استفاده + ( نرخ اضافه کاری* اضافه کاری) + ( نرخ استاندارد* کار) = BAC

اطلاعات BAC زمانی در دسترس خواهد بود که شما اطلاعات هزینه برای منبع و همچنین یک خط مبنا برای فعالیتهایی که در آن منبع اختصاص یافته را تنظیم کرده باشید. باضافه فیلد BAC زمانیکه شما می خواهید هزینه کل خط مبنا یا همان BAC را برای منابع بررسی کنید در Resource Sheet موجود می باشد. شما می توانید BAC منبع را بررسی کنید تا در تنظیم بودجه تان برای منبع به شما کمک کند. همچنین شما می توانید مقادیر BAC و EAC را بمنظور تعیین اینکه آیا فعالیت هنوز داخل بودجه دنبال می شود یا نه مقایسه کنید.

مثال: شما یک منبع با هزینه 20 دلار برای هر ساعت دارید که آنرا به 10 فعالیت مختلف اختصاص داده اید که مجموع ساعت کار آنها 100 ساعت می باشد در اینصورت BAC شما برای این منبع 2000 دلار می باشد.

فیلد VAC  اختلاف میان BAC یا هزینه خط مبنا و EAC  یا هزینه کل برای یک منبع را نشان می دهد. VAC بدینگونه محاسبه می شود :

 زمانیکه یک خط مبنا تنظیم می شود VAC برای منبع صفر می باشد. هزینه کل یا زمانبندی شده یا همان EAC برای منبع و BAC برای منبع در این نقطه همانند VAC صفر می باشند. به محض اینکه تغییراتی در طرح صورت می گیرد یا یک منبع آگاه گزارشی مبنی بر پیشرفت را برای فعالیتهای تعیین شده ارائه می دهد MSP ، VAC را برای تخصیصات منبع محاسبه می کند. که این شامل هزینه کار واقعی باضافه هزینه هر بار استفاده برای منبع تا آن تاریخ می باشد. بطور کلی MSP ، VAC را از فرمول زیر محاسبه می کند:

EAC - BAC = VAC

 زمانیکه شما می خواهید ببینید که آیا شما پائین تر یا بالاتر یا واقعاً داخل بودجه تان برای یک منبع هستید می توانید از VAC در Resource Sheet استفاده کنید. جستجو برای اینکه شما داخل بودجه هستید در طول پروژه برای ارزیابی عملکرد بودجه تا آن تاریخ بسیار سودمند است. در انتهای پروژه استفاده از این فیلد به شما در تجزیه و تحلیل هزینه و برنامه ریزی برای پروژه های آینده کمک می کند.

مثال: اگر BAC شما برای یک منبع 5000 دلار و EAC شما 4000 دلار باشد VAC شما 1000 دلار خواهد بود. و این بدان معنی است که پیش بینی می شود هزینه های کل شما برای این تخصیصات منابع در انتهای همه تخصیصات منبع 1000 دلار پائین تر از بودجه باشد.

اگر VAC منفی باشد هزینه پیش بینی شده برای منبع فعلاً بالاتر از مقدار بودجه شده است و اگر VAC مثبت باشد هزینه پیش بینی شده برای منبع فعلاً پائین تر از مقدار بودجه شده است.

EV1