قابليت اطمينان با تمركز بر نگهداري و تعميرات(RCM) چاپقابليت اطمينان با تمركز بر نگهداري و تعميرات(RCM)


مقدمه :


در طول 20 سال گذشته نگهداري وتعميرات شايد بيش از هر اصل مديريت تغيير يافته است . اين تغييرات ازيكطرف بخاطر افزايش بسيار زياد در تعداد وتنوع سرمايه هاي فيزيكي (كارخانه ، تجهيزات وساختمانها ) است كه بايد همواره تعمير ونگهداري شوند واز طرف ديگر تجهيزات پيچيده تر ، فنون وتكنيك هاي جديد نگهداري وتعميرات وتغيير نگرشها درباره مسئوليتها وسازمان نگهداري وتعميرات مي باشد. افرادي مثل مديران يا مهندسان كه كار نگهداري وتعميرات  را انجام مي دهند ، مجبورند روشهاي جديد تفكر وعمل را به طوركامل  تطبيق نمايند . در اين زمان است كه محدوديت سيستمهاي نگهداري وتعميرات به افزاينده  صعودي آشكار مي شود ، هرچند كه تعداد زيادي ازاين سيستم ها كامپيوتري شده است  ، در مواجه با اين انبوه تغييرات ، مديران همه جا به دنبال رويكردهاي جديد نگهداري وتعميرات هستند ،‌آنها مي خواهند از شروع هاي نادرست وپايان هاي بي نتيجه كه تغييرات شديدو عمده اي را در بردارند ، اجتناب  نمايند  وبه دنبال  چهارچوب استراتژيكي هستند كه توسعه وتحولات جديد را در قالبي منسجم ومعقول ادغام كند ، و بتوانند اين تحولات را به طور منطقي ارزيابي نموده وآنهايي را به كار گيرند كه براي خودشان وشركتشان احتمالا داراي بيشترين ارزش مي باشد . اين چارچوب قابليت اطمينان با تمركز بر نگهداري و تعميرات(RCM)مي باشد.

اولين صنعتي  كه به مقابله با اين مسائل ومشكلات پرداخت ، صنعت هواپيمايي بود ، كه بنيادي ترين ومحكم ترين عقايد وسنتهاي افراد در زمينه نگهداري وتعميرات را زير سوال برد . اين صنعت چهار چوب استراتژيك كاملا جديدي را شكل ، داد  كه اطمينان مي داد هرسرمايه همانگونه كه كاربران انتظار دارند ،كار مي كند . اين چهارچوب در صنايع هواپيمائي به عنوان   MSG3   و در خارج از آن صنعت  به عنوان قابليت اطمينان با تمركز بر نگهداري و تعميرات(RCM) شناخته شده است . توسعه قابليت اطمينان با تمركز بر نگهداري وتعميرات(RCM) حدود 30 سال به طول انجاميد . يكي از اصول مهم در توسعه ( RCM)   گزارشي بود كه به سفارش وزارت دفاع آمريكا از خطوط هوايي آمريكا وتوسط Stanly Nowlan  و  Howrd Heap در سال 1978 تهيه شد .اين گزارش تعريف جامع وكاملي از توسعه وبه كارگيري (RCM)  توسط صنعت هواپيمائي ارائه نمود .

اگر( RCM) به درستي وشكلي صحيح به كار برده شود ، روابط ميان كاربران آن را متحول مي سازد ، كه شامل سرمايه هاي فيزيكي و كساني كه اين سرمايه را به كار گرفته وتعمير و نگهداري مي كنند، مي باشد. همچنين (RCM) سرمايه گذاري هاي جديد را قادر مي سازد  كه با سرعت بالا ، اطمينان ودقت زياد ، در محدوده موثري به خدمت گرفته شوند .

چالشهاي نگهداري وتعميرات ( دلايل نياز به RCM ) :

  • رسيدگي به طور موثر به هرنوع فرآيند خرابي با استفاده از شيوه هاي مناسب تعمير و نگهداري
  •  بهبود بهره وري نگهداري وتعميرات از طريق حركت در مسير فعاليتهاي آينده نگرو رويكردهاي برنامه ريزي شده
  • افزايش مدت زمان انجام كار  ميان توقف هاي برنامه ريزي شده .
  • حصول اطمينان از پشتيباني فعال وهمكاري افراد در تعمير ونگهداري ، تامين مواد و قطعات وملزومات  ، وظايف فني وعملياتي .

قابليت اطمينان متمركز بر  نگهداري وتعميرات .( RCM)، نگهداري وتعميراتي قائده مند و چهارچوب مدار را براي رسيدن به اين چالشها ارائه مي دهد . (RCM ) را مي توان به اين صورت ارائه و تعريف نمود :

يك فرآيند منطقي ساختار يافته براي توسعه يا بهينه سازي نيازهاي فيزيكي نگهداري وتعميرات، در سطح مشخصي  از قابليت اطمينان ، كه با يك برنامه نگهداري وتعميرات موثر پشتيباني مي شود . اين سطح از قابليت اطمينان يكي از وظايف طراحي تجهيزات است كه بدون بازنگري وطراحي مجدد نمي تواند توسعه يابد .

(RCM)  اصولا يك متولوژي  است براي تنظيم منابع مورد نيازي كه در قابليت اطمينان ذاتي به كار برده مي شود وبراساس دستورات زير مي باشد :

يك خرابي (شكست ) ، يك وضعيت نامطلوب است وتلاشهاي نگهداري و تعميرات براي پيشگيري از چنين شرايطي بايد به وجود بيايد .

 پيامدهاي خرابي ، اولويت در فعاليت هاي نگهداري وتعميرات راتعيين مي نمايد .

تجهيزات اضافي هرجا كه لازم نباشد ، بايد حذف گردد .

شيوه ها وفنون تعمير و نگهداري پيشگويانه يا مبتني بر شرايط نسبت به  روشهاي مبتني به زمان( سنتي) ارجحيت دارند .

برطرف كردن علل خرابي هرگاه لازم است و ايجاب مي نمايد . در اولويت قرار گيرد.

 

 rcm(1)

همانطور كه در شكل بالا نشان داده مي شود ،‌ ( RCM) داراي هفت مرحله بازنگري منطقي است كه در يك فرآيند چرخشي ( تكراري )،  ساخت يافته است و معمولا براساس متدلژي آناليز ريسك مي باشد كه به درك روشني از اهداف ونيازهاي تجارت بستگي دارد .