مدل كاهش استراتژيك هزينه ها و بهبود عملكرد(SCR&PI) چاپ
مدل كاهش استراتژيك هزينه ها و بهبود عملكرد


 (SCR&PI) Strategic Cost Reduction & Performance Improvement


چکیده :

در فضاي رقابتي امروز ، حيات اقتصادي شركت ها در گروي بهره برداري بهينه از منابع در اختيار است.  به اين ترتيب كه شركتي قادر به ايجاد حاشيه سود مناسب  براي خود و نيز تامين رضايتمندي براي مشتريان است كه قادر به ايجاد حداكثر كارايي در هزينه ها باشد.

در هر موسسه اقتصادي اعم از توليدي يا خدماتي ، عدم استفاده كارا از منابع منجر به بروز هزينه هاي اضافي براي شركت و به تبع آن كاهش حاشيه سوديا افزايش  قيمت محصول (كالا و يا خدمت) مي شود. رويكرد كاهش استراتژيك هزينه ها و بهبود عملكرد با تكيه بر اصل ارتباط ميان بهبود عملكرد شركت با كاهش هزينه ها توسعه يافته است. در اين روش تمامي ابعاد يك سازمان با هدف بهينه سازي مورد مطالعه قرار مي گيرد تا از طريق شناسايي حوزه هاي ناكارا و بهبود عملكرد ، هزينه ها كاهش يايد. كاهش استراتژيك هزينه ها و بهبود عملكرد عبارت است از جريان شناسايي حوزه هاي ناكارا و نيازمند بهبود در يك سازمان و سپس حذف عدم كارايي ها، حذف ضايعات و بهبود همه جانبه در عمليات و زنجيره ايجاد ارزش سازمان. كاهش استراتژيك هزينه ها رويكردي است كه مديريت موسسات را قادر مي سازد تا از منابع در اختيار در جهت نيل به اهداف خود استفاده بهينه نمايد. استراتژيك بودن كاهش هزينه ها نيز به مفهوم هدف دار بودن ، موثر بودن و بلند مدت بودن فعاليت هاي كاهش هزينه و بهبود عملكرد است.