ارزیابی سیستم مدیریت پروژه براساس مدل pmp چاپ
ارزیابی سیستم مدیریت پروژه براساس مدل pmpچکیده :

در دنیا امروز ، دانش مدیریت از جایگاه رفیعی بر خوردار گردیده است و بسیاری از صاحب نظران به این باورند که این عامل ، نقشی بس تعیین کننده در موفقیت تلاش انسانی ایفا می نماید . پیشرفت تکنولوژی و افزایش پتانسیل تولید متنوع ، تنوع سلانق و عمر نسبتاً کوتاه محصولات ، همگی باعث گردیده تا رویکرد ساخت یا تولید انبوه ، تدریجاً به شکل سفارشی و تنوع بدل گردد و همین تغییر رویکرد ، عامل اصلی تولد گونه ای جدید از تلاشهای انسانی تحت عنوان (( پروژه )) شده است .

همپای این تولد تازه ، اصول و مبانی علم مدیریت نیز می بایست متحول گردد و سمت و سوی خود را بر هدایت و پیشبرد این مفهموم جدید در فعالیتهای انسانی متمرکز نماید ، به تعبیر دیگر ، تعریف جدید در این دسته از فعالیتهای انسانی ( فعالیتهای پروژه ای ) ، متدولوژی و ابزارهای مدیریت را نیز بگونه ای تغییر داد (( تا قادر به مدیریت و هدایت محورهای بنیادین در تفکر ، طرح اجرا و نهایتاً باز خورد اجرای پروژه ها باشد و بدین شکل ، با هدایت محورهای اساسی پروژه ، آنرا مدیریت نماید .

از این روی گام اول در رسیدن به این نتایج ، شناخت علمی مفهوم پروژه و در پی آن شناخت علمی محورهای مدیریتی آن خواهد بود . در این راستا استفاده از مدلهای ساختار یافته مورد استفاده کشورهای توسعه یافته می تواند کمک شایانی را ایفا نماید . یکی از این مدل ها مدل ساختار یافته ی PMP است .