ارائه مدل مديريت ريسک درپروژه هاي عمراني بر اساس متدولوژي PMBOK چاپارائه مدل مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

با استفاده از مبانی متدولوژیPMBOK


چکیده :

اتمام موفقيت آميز طرح ها و پروژه هاي عمراني و صنعتي در قالب بودجه، زمان و کيفيت مورد نظر و جلب رضايت ذينفعان پروژه هدف نهايي مديريت پروژه است و دانش مديريت پروژه سعي داشته تا با معرفي ابزارهايي براي مديريت بهتر ابعاد نه گانه مديريت پروژه (مديريت محدوده کار، مديريت زمان، مديريت هزينه، مدیریت کیفیت ، مدیریت منابع ، مدیریت تدارکات ،  مدیریت  ارتباطات ، مديريت ريسک و مدیریت یکپارچگی) به اين مقصود دست يابد. سال¬هاست که تکنيک¬هايي نظير مسير بحراني، مهندسي ارزش، مديريت ارزش کسب شده و مديريت ريسک جهت اجراي موفقيت آميز پروژه ها معرفي شده است واستفاده از اين تکنيک ها تا حد زيادي در پروژه هاي کشور رواج دارد و در برخي از طرح های داخلي اجراي تلفيقي از اين تکنيک ها مشاهده مي شود. در سازمان هاي پروژه محور وقايع آتي قابل پيش بيني نمي باشد وشرايط به شدت درحال تغيير است. تنها مجریانی در مديريت پروژه موفق خواهند بود که بتوانند تغييرات آتي را پيش بيني کرده و به سرعت به آنها پاسخ دهند. بنابراين وجود مدلي جهت مديريت عدم اطمینان در پروژه و پياده سازي آن در سازمان هاي پروژه محور امري ضروري به نظر مي رسد. پياده سازي موارد فوق ، ايمني و ضريب اطمينان بيشتر در سيستم مديريت پروژه را موجب مي گردد.