کاربرد سیستم مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی چاپ

کاربرد سیستم مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد گستره

دانش مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی

چکیده :


نگرش سنتي به ريسک يک نگرش منفي است که نماينده خسارت، خطر و اثرات منفي است. متدولوژي جديد نظير PMBOK  در مديريت ريسک به مديريت همزمان ريسک هاي منفي و مثبت در پروژه و بهبود رويکرد محافظه کارانه وفرصت گريزي موجود در پروژه های در معرض ريسک است.
در تحليل کمي، ريسک هاي شناسايي شده به ترتيب اولويت بر روي شبکه زمان  بندي پروژه وهزینه های  هر فعاليت با سه سناريوي خوش بينانه، بدبينانه ومحتمل مطرح می باشد،و با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو و بهره گيري از نرم افزار Primavera Pertmaster 8  مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در خصوص مراحل اتخاذ استراتژي پاسخ به ريسک از طرف مديريت پروژه، به کنترل و پايش ريسک و بازنگري و اصلاح متغيرها پرداخته می شود.
مدل طراحي  شده بر اساس متدلوژي PMBOK چارچوبي مدون، سيستماتيک، تکرار پذير و قابل کاربرد در ساير پروژه را فراهم می آورد