بررسی تاثیر تئوری محدودیت ها بر موفقیت پروژه و فرآیندهای مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK چاپبررسی تاثیر تئوری محدودیت ها بر موفقیت پروژه و فرآیندهای

مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK


تئوري محدوديت‌ها فلسفه چندوجهي مديريت است كه در اوايل دهه 1980 توسط الياهو گلدرت فيزيكدان ابداع شد. اين تئوري مدلواره‌اي ارائه مي‌دهد كه موجب مي‌شود درباره مسائل، آرمان‌ها، هدف‌ها، خط مشي‌ها و روش‌هاي انجام كار به روشي متفاوت تفكر كنيم.

اساس فلسفه تئوري محدوديت‌ها آن است كه سازمان‌ را به عنوان مجموعه‌اي از فراگردهاي مستقل در نظر نمي‌گيرد، بلكه آن را يك سيستم تلقي كرده، به زنجير تشبيه مي‌كند . تمام بخش‌ها و واحدهای سازمان باید با هم همكاري مي‌كنند تا منافع صاحبان سهام تامین و تضمين شود.

به موجب تئوري محدوديت‌ها، هر سيستم دست‌كم داراي يك محدوديت است كه سيستم را از رسيدن به سطوح بالاي عملكرد باز مي‌دارد . درست همچنان كه ضعيف‌ترين حلقه زنجير، ظرفيت زنجير را براي انتقال نيرو محدود مي‌سازد. اين تئوري عمده‌ترين انواع محدوديت را به صورت محدوديت منابع، محدوديت زمان، محدوديت خط مشي، محدوديت فروش، محدوديت بازاريابي، محدوديت ساختار سازماني و محدوديت رفتار سازماني معرفی می نماید.

با مبنا قرار دادن استاندارد مديريت پروژه PMBOK، می توان تاثیر عوامل محدودکننده فرآیندهای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه را با استفاده ازرویکرد تئوری محدودیتها بررسي تامشخص گردد آگاهي مديريت پروژه از تئوري محدوديتها و اجراي آن در برطرف كردن عوامل محدودكننده پروژه تا چه اندازه مي تواند در موفقيت پروژه ها موثر باشد.