مقایسه مدلهای تعالی سازمانی OPM3 و EFQM و انتخاب مدل مناسب چاپ


مقایسه مدلهای تعالی سازمانی OPM3


و EFQM و انتخاب مدل مناسب


چکیده :
اولین گام در چرخه بهبود مستمر پروژه ها ممیزی پروژه بر اساس استانداردهای از پیش تعیین شده است. سپس براساس نتایج حاصله از این ممیزی اقدامات بهبود صورت می گیرد و شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پر شود. در توالی استانداردهای منتشره توسط انجمن مدیریت پروژه آمریکا (PMI) مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM3 اولین استاندارد برای سازمان ها است . هدف این استاندارد ، ارائه روشی به سازمان ها برای درک مدیریت پروژهُ سازمانی و سنجش بلوغ آن ها نسبت به مجموعه ای جامع و گسترده از راهکارهای برتر مدیریت پروژهُ سازمانی است. در واقع OPM3 در جستجوی ایجاد چهارچوبی است که سازمان ها بتوانند در قالب آن, پیگیری اهداف استراتژیک را از طریق راهکارهای برتر در مدیریت پروژهُ سازمانی صورت دهند. OPM3 مانند پلی بین استراتژی سازمانی و پروژه های موفق عمل می کند. مدل تعالی EFQM از 9 معیار تشکیل شده است. این معیارها هسته و قلب این مدل هستند و مبنای ارزیابی یک سازمان قرار می گیرند. برای این که سازمانها بدانند که برای رسیدن به اهداف, باید چگونه در عمل, کار و فعالیت کنند, نیاز به معیارهایی دارند که اجرای آنها در سازمان موجب رسیدن به اهداف شود. هدف تعیین روشی جهت ارزیابی وضعیت سازمانها از منظر بلوغ و بالندگی سازمانی در مدیریت پروژه٬ نقاط قوت و ضعف و گامهای مسیر رشد و بالندگی آنها با توجه به موارد زیر است :
1- این مدلها کدام لایه های ارزیابی در سطوح استراتژی، برنامه و پروژه را در برمی گیرند؟
2- معیارها و روشهای ارزیابی این مدل ها چه تفاوتی با هم دارند؟
3- مدل مناسب با کسب و کار کدام است؟