بررسي رابطه کیفیت تصمیم گیری و قابلیتهای هوش تجاری در بانک ملت چاپ


بررسي رابطه کیفیت تصمیم گیری و


قابلیتهای هوش تجاری در بانک ملت

 

 

چکیده :

سیستمهای پشتیبانی از تصمیم (DSS) ، با اطلاعات تحلیلی بصورت برنامه ریزی شده ، جامع ، شفاف و مطمئن به حل مسائل پرداخته و به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم گیری به کار می روند. قابلیتهای هوش تجاری کارکردهای مهمی هستند که می توانند به ارتقای سازمان هم در حوزه پذیرش تغییرات و هم در زمینه عملکرد کمک نمایند . هدف اصلی هوش تجاری ، کمک به سازمان ها در انجام تصمیم‌گیری‌هایی است که سبب بهبود عملکرد شرکت و ارتقاء مزیت رقابتی آن در بازار می‌گردند. در عصري که زمان، کليد اصلي در تجارت است، بانکها به استفاده از هوش تجاری روي آورده اند تا بتوانند اطلاعات مورد نظر را به سرعت از منابع استخراج کنند . در این خصوص کیفیت تصمیم گیری متاثر از قابلیتهای هوش تجاری می باشد . هوش تجاري در امر تصميم گيري در سطوح مختلف بانک بويژه سطوح مديران ارشد با تحليل اطلاعات و روشهاي پرس و جو تسهیلات زیادی را فراهم می کنند.