استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برICT چاپ
استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی های هوشمند سلامت مبتنی برICT

مطالعه موردی RHM (سیستم پایش هوشمند سلامت)سال 98


استراتژی پیاده سازی موفق تکنولوژی‌های هوشمند(SMART) مرتبط با بهداشت و سلامت مبتنی‌ بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTهدف اصلی این مطالعه می باشد . تدوین اهداف و استراتژی های مناسب وتحلیل ریسک و بلوغ در سیستم فناوری اطلاعات سلامت) (HITرا می توان با استفاده از چارچوب کوبیت (COBIT) و روش کارت امتیازیمتوازن(BSC) محاسبه کرد. این کار مهم بر اساس چارچوب معماری کوبیت (COBIT) به فرایند‌های فناوری اطلاعات ITP، اهداف فناوری اطلاعات ITGاهداف کسب و کار فناوری اطلاعات ITBG تبدیل میگردد ، و توسط فرایند سلسله مراتبی AHP تحلیل ریسک و بلوغ انجام میشود . در نهایت توسط ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC) برنامه ریزی استراتژیک جهت پیاده سازی موفق این اهداف صورت می‌پذیرد .