ط - واژه نامه مهندسي صنايع چاپ
طبقه‌بندي موجودي به صورت ABC ABC Inventory Classification
طراحی استقرار تسهیلات Facility Layout
طراحی استقرار سلولی Cellular Layout
طراحی استقرار فرآیند Process Layout
طراحی شغلی Job Design
طراحي بر مبناي هزينه Design to Cost
طراحي براي ساخت Design For Manufacturing (DFM)
طراحي براي مونتاژ Design For Assembly (DFA)
طراحي به كمك كامپيوتر Computer Aided Design (CAD)
طرح نمونه‌گيري زنجيره‌اي Chain – sampling plan