و - واژه نامه مهندسي صنايع چاپ
واحد اندازه گیری زمان Time Measurement Unit
ورقه گزارش كالاي مورد سفارش عقب افتاده Paper backlog report
وسايط نقليه هدايت شده اتوماتيك Automated Guided Vehicles (AGVs)